“Instructional Model of 21st Century Learning” ความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

88

วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2561 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม) เรื่อ Instructional Model of 21st Century Learning   ณ ห้องประชุม 1 โดยได้รับเกียรติจาก นายจีระชัย   ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายบุญยง  จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี  นางสาววีรวรรณ  เตียวสกุล ปลัดเทศบาล   นายชาญชัย  ก้อนภูธร ผู้อำนวยการกองการศึกษา  นางประไพศรี  ธานิสพงศ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา  ดร.สราวุธ   ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษา  และรองผู้อำนวยการสถานศึกษาทั้ง 4 ฝ่ายมาร่วมเป็นเกียรติสำหรับวิทยากรที่มาให้ความรู้ได้แก่ อาจารย์ปิยฉัตร  ฆังฆะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และ อาจารย์ปุณทิศา  กลัดทอง  อาจารย์ประจำโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครูที่เข้าร่วมโครงการเป็นคณะครูโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 การอบรมในครั้งนี้เพื่อให้การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาวิชาการที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ทางศาสตร์การศึกษา โรงเรียนมีนวัตกรรมใหม่ ๆ ทางการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เปิดโอกาสให้คณะครูสามารถทดลองวิธีการสอน เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน