Browsing Category

ฝ่ายวิชาการ

ข้อมูลประชาสัมพันธ์ฝ่ายวิชาการ

วันสุนทรภู่ 60

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาติ  ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่  ประจำปีการศึกษา 2560  ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560  ณ อาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  โดยนางจิราพร  ปรีชาพรประเสริฐ  ผู้อำนวยสถานศึกษา เป็นประธานในพิธี  …

เตรียมพร้อมงานวันสุนทรภู่

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จะจัดงานวันสุนทรภู่ในวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560  ในวันนี้ 27 มิถุนายน 2560 คณะครู-นักเรียน  นักการภารโรงต่างเตรียมความพร้อมจัดสถานที่เตรียมการแสดงงานวันสุนทรภู่อย่างเต็มที่…

คนเก่งวิชาชาติของเรา

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ขอแสดงความยินดีกับครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ ซึ่งประกอบด้วย  นางเกศแก้ว  ฤทธาพรหม  ครู คศ.3  ได้รับรางวัลครูดีเด่นจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  และนักเรียนประกอบด้วย…

แข่งทักษะทางวิชาการระดับเทศบาล

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  โดยคณะครูที่แข่งขันทักษะทางวิชาการ  ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเทศบาลเมืองวารินชำราบ  ซึ่งจัดขึ้นที่โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ  นักเรียนคว้าชัยชนะมาหลายรายการ  ขอแสดงความยินดีด้วยกับทุกคน…

ประชุมการจัดทำ SAR

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  โดยฝ่ายวิชาการได้จัดประชุมครูเกี่ยวกับการจัดทำ SAR  ของทางโรงเรียน  เพื่อให้แหล่งให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  โดยมี  นางสาวสิรินพพา  คนมั่น  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ…

แนะนำนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ หน้าเสาธง

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ได้จัดให้มีการแนะนำนักศึกษาฝึกประสบการณ์ที่จะเข้ามาฝึกประสบการณ์ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  ณ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  โดยมีนักศึกษาทั้งหมด 12 คน มีวิชาเอกทั้งหมด 4 วิชาเอก ประกอบด้วย สังคมศึกษา  …

รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ใหม่ ประจำปีการศึกษา 1/2560

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ได้รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์เข้ามาฝึกประสบการณ์ในโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  โดยมีนางจิราพร  ปรีชาพรประเสริฐ เป็นผู้รับมอบ…

อบรมภาษา E สำหรับครู

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ได้จัดกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษสำหรับครู  ตามโครงการอบรมความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ ให้กับคณะครูสายชั้น ป.1-ป.3 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนการสอนห้องพิเศษ และห้องเรียนธรรมดา  ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 8-10 พฤษภาคม…

การแสดงผลงานของอนุบาลน้องหนู

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  โดยสายชั้นอนุบาล  ได้จัดกิจกรรมแสดงผลงานน้องหนูเป็นประจำทุกๆ ปี ตอนสิ้นปีการศึกษาของทุกๆ ปี โดยจัดแสดงผลงานทางด้านต่างๆ ของนักเรียนอนุบาลให้กับผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปได้รู้จักและประจักษ์กับผลงานทางด้านต่างๆ…

การประดิษฐ์เศษวัสดุเหลือใช้

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ได้จัดโครงการประดิษฐ์เศษสิ่งวัสดุเหลือใช้ให้กับคณะครู-นักเรียนระดับชั้น ป.4-มัธยมศึกษา ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โดยนางปรุงจิต  จันทะสิงห์  เจ้าของโครงการ  และได้เชิญวิทยากรจากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาให้การอบรมครั้งนี้…