Browsing Category

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ข้อมูลประชาสัมพันธ์สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โครงการอบรมเพื่อคัดเลือกดาวท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ ๑๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

โครงการอบรมเพื่อคัดเลือกดาวท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ ๑๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๕-๗ กันยายน ๒๕๖๑  ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี  ดร.สราวุธ  ทองปัน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ…

“คนเก่งวารินวิชาชาติ”การประกวดมารยาทไทย ประจำปี 2561

กองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดกิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ประจำปี 2561 ตามโครงการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม และจริยธรรมแก่เด็กนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูวัฒนธรรมด้านมารยาทไทย…

“Instructional Model of 21st Century Learning”…

วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2561 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม) เรื่อ Instructional Model of 21st Century Learning   ณ ห้องประชุม 1 โดยได้รับเกียรติจาก นายจีระชัย…

โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา2561

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จัดโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์  โดยมี ดร.สราวุธ  ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ…

พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา…

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561  ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ดร.สราวุธ  ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว…

การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนกรกฎาคม ครั้งที่ 7/2561

การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ครั้งที่ 7/2561 วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.00น. ณ ห้องประชุม 1 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ

คณะครูวิชาชาติอบรม G-Suite For Education

คณะครูโรงเรียนเทศวารินวิชาชาติ จำนวน 41 คน เข้ารับการอบรมการใช้งาน Google for Education  ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561 ตามโครงการพัฒนาผลิตสื่อไอที  โดยมีนายโอภาส  สุรินโยธา  เป็นเจ้าของโครงการ  และมี ดร.สราวุธ ทองปัน …

โครงการค่ายรักสุขภาพ ปีการศึกษา2561

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จัดโครงการค่ายรักสุขภาพ ณ ห้องประชุม1 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ โดยมี ดร.สราวุธ  ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.…

วันสุนทรภู่”ครูกวีสี่แผ่นดิน”

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จัดโครงการวันสุนทรภู่ โดยมี ดร.สราวุธ  ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน…