Browsing Category

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ข้อมูลประชาสัมพันธ์สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

อบรมภาษา E สำหรับครู

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ได้จัดกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษสำหรับครู  ตามโครงการอบรมความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ ให้กับคณะครูสายชั้น ป.1-ป.3 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนการสอนห้องพิเศษ และห้องเรียนธรรมดา  ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 8-10 พฤษภาคม…

English Camp60

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จัดอบรมเข้าค่าย English Camp 2560  ณ ห้องประชุมโสตทัศนูปกรณ์ ในระหว่างวันที่ 15-31 มีนาคม  2560 เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านประสบการณ์ทางภาษาให้กับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 6 รุ่น โดยมีครูชาวต่างชาติ…