Browsing Category

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ข้อมูลประชาสัมพันธ์สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

วันสุนทรภู่ 60

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาติ  ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่  ประจำปีการศึกษา 2560  ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560  ณ อาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  โดยนางจิราพร  ปรีชาพรประเสริฐ  ผู้อำนวยสถานศึกษา เป็นประธานในพิธี  …

พิธีไหว้ครู 60

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ได้จัดให้มีพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ ซึ่งมีคณะครู-นักเรียนทั้งหมดของโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโดยเริ่มจากสายชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น  ในพิธีมี นางจิราพร  ปรีชาพรประเสริฐ  …

กิจกรรมขยายผลการถอดบทเรียนและเตรียมความพร้อมสู่ “โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น”

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ได้จัดกิจกรรมขยายผลถอดบทเรียนและเตรียมความพร้อมสู่ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น Local Sufficiency School : LSS" ในวันที่ 10 มิถุนายน 2560  ณ ห้องประชุมใหญ่โรงเรียน  ซึ่งวิทยากรบรรยายนำโดย นางจิราพร  ปรีชาพรประเสริฐ…

อบรมภาษา E สำหรับครู

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ได้จัดกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษสำหรับครู  ตามโครงการอบรมความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ ให้กับคณะครูสายชั้น ป.1-ป.3 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนการสอนห้องพิเศษ และห้องเรียนธรรมดา  ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 8-10 พฤษภาคม…

English Camp60

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จัดอบรมเข้าค่าย English Camp 2560  ณ ห้องประชุมโสตทัศนูปกรณ์ ในระหว่างวันที่ 15-31 มีนาคม  2560 เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านประสบการณ์ทางภาษาให้กับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 6 รุ่น โดยมีครูชาวต่างชาติ…