Browsing Category

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ข้อมูลประชาสัมพันธ์สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา…

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561  ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ดร.สราวุธ  ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว…

การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนกรกฎาคม ครั้งที่ 7/2561

การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ครั้งที่ 7/2561 วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.00น. ณ ห้องประชุม 1 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ

คณาจารย์จากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย…

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 คณาจารย์จากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม เข้านิเทศติดตามการสอนของครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่1 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ภาคต้น ครั้งที่ 1…

การประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ”เชี่ยวชาญ”

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561  โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติทำการประเมินรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและข้าราชการครู รวมจำนวน 4 ราย ได้แก่ 1.นางสาววิศัลย์ศยา  พาพรหม ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  2.นายรัชตะวงศ์  คนมั่น ตำแหน่งครู 3.นายขันติ  เมฆไธสง…

วันสุนทรภู่”ครูกวีสี่แผ่นดิน”

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จัดโครงการวันสุนทรภู่ โดยมี ดร.สราวุธ  ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน…

พิธีวันไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญรับนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติจัดพิธีวันไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญรับนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ดร.สราวุธ  ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนทุกระดับชั้น …

วิชาชาติร่วมมือกับโรงเรียนสาธิตแห่งจุฬาฯ

วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561  โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ได้จัดอบรมครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาภาษาไทย และ คณิตศาสตร์ ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการของโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติกับโรงเรียนสาธิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี…

การรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นอนุบาล1-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติได้รับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อชี้แจงนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงเรียน…

ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ SMEP

ตามที่โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ Science…

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนอนุบาล-ป.3

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล1-3 ในภาคเช้า และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในภาคบ่ายของวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์  โดยมี ดร.สราวุธ  ทองปัน …