Browsing Category

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของครู

ผลงานทางวิชาการครูนวรัตน์ รณยุทธ

ชื่อผลงานทางวิชาการ 1.พัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 2.การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงในธรรมชาติ…

ผลงานทางวิชาการครูจันจิรา ตันติศิรินทร์

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คุณครูจันจิรา  ตันติศิรินทร์ ปัจจุบัน  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ งานวิจัย  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ร่วมกับผังมโนทัศน์ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่องเพศศึกษา…

แผนการจัดการเรียนรู้แบบ4C

แผนการจัดการเรียนรู้แบบ4C โมเดล โดย ครูเกศแก้ว  ฤทธาพรม  โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  กองการศึกษาเทศบาลเมืองวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี ดาวน์โหลด คลิก แผนการจัดการเรียนรู้แบบ4C

ผลงานทางวิชาการครูเจตน์ตระการ บุญประสิทธิ์

บทคัดย่อ             การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมโดยใช้วิธีการสอนแบบร่วมมือแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI)  2) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนจากการเรียนด้วยชุดกิจกรรมโดยใช้วิธีการสอนแบบร่วมมือแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล…

ผลงานทางวิชาการคุณครูนันทพัทธ์ ป้องกัน

ผลงานทางวิชาการ คุณครูนันทพัทธ์  ป้องกัน  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ผลงานทางวิชาการ การพัฒนารูปแบบการสอนกระบวนการเผชิญสถานการณ์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหา เรื่อง…

ผลงานทางวิชาการครูมณีรัตน์ กล้ายุทธ

ผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของคุณครูมณีรัตน์  กล้ายุทธ  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  …