Browsing Category

ฝ่ายปกครอง

ข้อมูลประชาสัมพันธ์ฝ่ายบริหาร

วิชาชาติเกมส์ ครั้งที่ 100

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายใน "วิชาชาติเกมส์ ครั้งที่ 100" ขึ้นระหว่างวันที่ี 22-27 ธันวาคม 2560 ณ สนามกีฬาของโรงเรียนเรียน  โดยมีการแบ่งเป็น 4 คณะสี ได้แก่ สีเขียว  สีชมพู  สีฟ้า และสีเหลือง มีครู-นักเรียน …

พิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือและเนตรนารี  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปกนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560  ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560  ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  โดยมีนางจิราพร  …

ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันสุนทรภู่

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ โดยสายชั้นมัธยมศึกษา ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2560  ในวันพุธที่ 28  มิถุยายน 2560  โดยรณรงค์รอบตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ

ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี

โรงเรียเทศบาลวารินวิชาชาติ  โดยคุณครูทองสอน  อังคุระษี  คุณครูกิตติพจ  คำโกน และคุณครูเจตน์ตระการ  บุญประสิทธิ์ เป็นครูตัวแทนของโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  นำกองลูกเสือสามัญเข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี  …

โครงการลดขยะสร้างสุขในโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  โดยฝ่ายปกครองได้จัดกิจกรรมโครงการลดขยะสร้างสุขในโรงเรียนขึ้น  โดยมีนักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษา ของโรงเรียนเข้าร่วมรับการอบรม  โดยมีวิทยากรให้ความรู้จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เลือกตั้งสภานักเรียน 60

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ได้จัดให้มีการเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น เพื่อจะได้นายกสภานักเรียนมาร่วมพัฒนางานโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติให้รุดหน้าต่อไป

กิจกรรมอบรมพัฒนาจิต “ยุวสาสมาธิ”

โรงเรียนบาลวารินวิชาชาติ  ร่วมกับ สถาบันพลังจิตตานุภาพ  สาขา 44 ได้จัดกิจกรรมอรมพัฒนาจิต "ยุวสาสมาธิ" ตามโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ประจำการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  โดยมีนางจิราพร  ปรีชาพรประเสริฐ  …

พิธีเปิดการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ได้จัดพิธีเปิดการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560 ณ บริเวณสนามฟุตบอลของโรงเรียน  โดยมีนางจิราพร  ปรีชาพรประเสริฐ  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  คณะผู้บริหาร  …

รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  โดยคณะครูนักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษา  ได้ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ 31 พฤษภาคม 2560  โดยรณรงค์ไปตามถนนเส้นต่างๆ รอบตลาดสดเมืองวารินชำราบ…

ประชุมครูเวรชาย

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ได้จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการเข้าเวรชายในเวลากลางคืน  เพื่อเตรียมความพร้อมในการอยู่เวรเป็นประจำทุกภาคเรียน เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยต่อโรงเรียน  โดยมีนางจิราพร  ปรีชาพรประเสริฐ  ผู้อำนวยสถานศึกษาโรงเรียน  …