Browsing Category

สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ข้อมูลประชาสัมพันธ์สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

การประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ”เชี่ยวชาญ”

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561  โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติทำการประเมินรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและข้าราชการครู รวมจำนวน 4 ราย ได้แก่ 1.นางสาววิศัลย์ศยา  พาพรหม ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  2.นายรัชตะวงศ์  คนมั่น ตำแหน่งครู 3.นายขันติ  เมฆไธสง…

วันสุนทรภู่”ครูกวีสี่แผ่นดิน”

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จัดโครงการวันสุนทรภู่ โดยมี ดร.สราวุธ  ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน…

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561

ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่…

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านไอที(IT)

วันที่ 23 มิถุนายน 2561 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จัดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านไอที โดยมี ดร.สราวุธ  ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ รวมทั้งนางสาวสิรินพพา  คนมั่น รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ…

พิธีวันไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญรับนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติจัดพิธีวันไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญรับนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ดร.สราวุธ  ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนทุกระดับชั้น …

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ดำเนินการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560…

วิชาชาติเกมส์ ครั้งที่ 100

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายใน "วิชาชาติเกมส์ ครั้งที่ 100" ขึ้นระหว่างวันที่ี 22-27 ธันวาคม 2560 ณ สนามกีฬาของโรงเรียนเรียน  โดยมีการแบ่งเป็น 4 คณะสี ได้แก่ สีเขียว  สีชมพู  สีฟ้า และสีเหลือง มีครู-นักเรียน …

พิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือและเนตรนารี  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปกนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560  ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560  ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  โดยมีนางจิราพร  …

วันสุนทรภู่ 60

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาติ  ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่  ประจำปีการศึกษา 2560  ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560  ณ อาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  โดยนางจิราพร  ปรีชาพรประเสริฐ  ผู้อำนวยสถานศึกษา เป็นประธานในพิธี  …

ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันสุนทรภู่

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ โดยสายชั้นมัธยมศึกษา ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2560  ในวันพุธที่ 28  มิถุยายน 2560  โดยรณรงค์รอบตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ