Browsing Category

สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ข้อมูลประชาสัมพันธ์สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันสุนทรภู่

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ โดยสายชั้นมัธยมศึกษา ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2560  ในวันพุธที่ 28  มิถุยายน 2560  โดยรณรงค์รอบตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ

ร่วมงานเดิน-วิ่งมินิมาราธอนแสนสุข ครั้งที่ 6

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  โดยคุณครูเจตน์ตระการ  บุญประสิทธิ์  นำคณะนักเรียนเข้าร่วมงานเดิน-วิ่งมินิมาราธอนแสนสุข ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560  ในวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560 เวลา 05.30 ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลแสนสุข  อ.วารินชำราบ  …

โครงการลดขยะสร้างสุขในโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  โดยฝ่ายปกครองได้จัดกิจกรรมโครงการลดขยะสร้างสุขในโรงเรียนขึ้น  โดยมีนักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษา ของโรงเรียนเข้าร่วมรับการอบรม  โดยมีวิทยากรให้ความรู้จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เลือกตั้งสภานักเรียน 60

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ได้จัดให้มีการเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น เพื่อจะได้นายกสภานักเรียนมาร่วมพัฒนางานโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติให้รุดหน้าต่อไป

พิธีไหว้ครู 60

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ได้จัดให้มีพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ ซึ่งมีคณะครู-นักเรียนทั้งหมดของโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโดยเริ่มจากสายชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น  ในพิธีมี นางจิราพร  ปรีชาพรประเสริฐ  …

กิจกรรมขยายผลการถอดบทเรียนและเตรียมความพร้อมสู่ “โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น”

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ได้จัดกิจกรรมขยายผลถอดบทเรียนและเตรียมความพร้อมสู่ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น Local Sufficiency School : LSS" ในวันที่ 10 มิถุนายน 2560  ณ ห้องประชุมใหญ่โรงเรียน  ซึ่งวิทยากรบรรยายนำโดย นางจิราพร  ปรีชาพรประเสริฐ…

พิธีเปิดการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ได้จัดพิธีเปิดการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560 ณ บริเวณสนามฟุตบอลของโรงเรียน  โดยมีนางจิราพร  ปรีชาพรประเสริฐ  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  คณะผู้บริหาร  …

รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  โดยคณะครูนักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษา  ได้ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ 31 พฤษภาคม 2560  โดยรณรงค์ไปตามถนนเส้นต่างๆ รอบตลาดสดเมืองวารินชำราบ…

คนเก่งวิชาชาติของเรา

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ขอแสดงความยินดีกับครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ ซึ่งประกอบด้วย  นางเกศแก้ว  ฤทธาพรหม  ครู คศ.3  ได้รับรางวัลครูดีเด่นจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  และนักเรียนประกอบด้วย…

ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  โดย นางจิราพร  ปรีชาพรประเสริฐ  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  เป็นประธานในการให้การปฐมนิเทศนักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษา  โดยมีคณะครู-นักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้