Browsing Category

สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ข้อมูลประชาสัมพันธ์สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

“คนเก่งวารินวิชาชาติ”การประกวดมารยาทไทย ประจำปี 2561

กองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดกิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ประจำปี 2561 ตามโครงการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม และจริยธรรมแก่เด็กนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูวัฒนธรรมด้านมารยาทไทย…

ร่วมทำบุญถวายสังฆทาน ณ อาคาร ๕ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ

วันที่ 2 กันยายน 2561 เวลา 11.19 น. คณะครูโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ซึ่งนำโดย ดร.สราวุธ  ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้พร้อมใจกันทำบุญถวายสังฆทาน ณ อาคาร ๕ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ…

โครงการลดขยะสร้างสุขในโรงเรียน (Zero Waste : Happy workplace in school) ประจำปีงบประมาณ 2561

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561  ณ   ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ดร.สราวุธ  ทองปัน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ เป็นประธานในพิธี โดยมีคณะวิทยากรจากกองช่างสุขาภิบาล และ…

โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา2561

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จัดโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์  โดยมี ดร.สราวุธ  ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ…

ร่วม“รณรงค์รักษาความสะอาด” เทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี…

วันที่ 10 สิงหาคม 2561  โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ นำโดย ดร.สราวุธ  ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นายธนศักดิ์  ภูธา รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายบริหาร นางสาวสิรินพพา  คนมั่น รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ  นางพรรณี  อิฐรัตน์…

พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา…

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561  ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ดร.สราวุธ  ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว…

การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนกรกฎาคม ครั้งที่ 7/2561

การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ครั้งที่ 7/2561 วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.00น. ณ ห้องประชุม 1 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ

คณะครูวิชาชาติอบรม G-Suite For Education

คณะครูโรงเรียนเทศวารินวิชาชาติ จำนวน 41 คน เข้ารับการอบรมการใช้งาน Google for Education  ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561 ตามโครงการพัฒนาผลิตสื่อไอที  โดยมีนายโอภาส  สุรินโยธา  เป็นเจ้าของโครงการ  และมี ดร.สราวุธ ทองปัน …

โครงการค่ายรักสุขภาพ ปีการศึกษา2561

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จัดโครงการค่ายรักสุขภาพ ณ ห้องประชุม1 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ โดยมี ดร.สราวุธ  ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.…