Browsing Category

สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ข้อมูลประชาสัมพันธ์สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

พิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือและเนตรนารี  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปกนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560  ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560  ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  โดยมีนางจิราพร  …

วันสุนทรภู่ 60

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาติ  ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่  ประจำปีการศึกษา 2560  ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560  ณ อาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  โดยนางจิราพร  ปรีชาพรประเสริฐ  ผู้อำนวยสถานศึกษา เป็นประธานในพิธี  …

ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันสุนทรภู่

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ โดยสายชั้นมัธยมศึกษา ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2560  ในวันพุธที่ 28  มิถุยายน 2560  โดยรณรงค์รอบตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ

ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี

โรงเรียเทศบาลวารินวิชาชาติ  โดยคุณครูทองสอน  อังคุระษี  คุณครูกิตติพจ  คำโกน และคุณครูเจตน์ตระการ  บุญประสิทธิ์ เป็นครูตัวแทนของโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  นำกองลูกเสือสามัญเข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี  …

ร่วมงานเดิน-วิ่งมินิมาราธอนแสนสุข ครั้งที่ 6

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  โดยคุณครูเจตน์ตระการ  บุญประสิทธิ์  นำคณะนักเรียนเข้าร่วมงานเดิน-วิ่งมินิมาราธอนแสนสุข ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560  ในวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560 เวลา 05.30 ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลแสนสุข  อ.วารินชำราบ  …

โครงการลดขยะสร้างสุขในโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  โดยฝ่ายปกครองได้จัดกิจกรรมโครงการลดขยะสร้างสุขในโรงเรียนขึ้น  โดยมีนักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษา ของโรงเรียนเข้าร่วมรับการอบรม  โดยมีวิทยากรให้ความรู้จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เลือกตั้งสภานักเรียน 60

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ได้จัดให้มีการเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น เพื่อจะได้นายกสภานักเรียนมาร่วมพัฒนางานโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติให้รุดหน้าต่อไป

พิธีไหว้ครู 60

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ได้จัดให้มีพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ ซึ่งมีคณะครู-นักเรียนทั้งหมดของโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโดยเริ่มจากสายชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น  ในพิธีมี นางจิราพร  ปรีชาพรประเสริฐ  …

กิจกรรมขยายผลการถอดบทเรียนและเตรียมความพร้อมสู่ “โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น”

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ได้จัดกิจกรรมขยายผลถอดบทเรียนและเตรียมความพร้อมสู่ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น Local Sufficiency School : LSS" ในวันที่ 10 มิถุนายน 2560  ณ ห้องประชุมใหญ่โรงเรียน  ซึ่งวิทยากรบรรยายนำโดย นางจิราพร  ปรีชาพรประเสริฐ…

กิจกรรมอบรมพัฒนาจิต “ยุวสาสมาธิ”

โรงเรียนบาลวารินวิชาชาติ  ร่วมกับ สถาบันพลังจิตตานุภาพ  สาขา 44 ได้จัดกิจกรรมอรมพัฒนาจิต "ยุวสาสมาธิ" ตามโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ประจำการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  โดยมีนางจิราพร  ปรีชาพรประเสริฐ  …