Browsing Category

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนกลางของโรงเรียน

ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิตคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ 60

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  จะจัดงานแสดงมุทิตาจิตให้แก่คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ 60 ซึ่งจะเกษียณในสิ้นเดือนกันยายน ที่จะถึงนี้  ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าและผู้ที่ให้ความเคารพนับถือกับคุณครูทั้ง 7 ท่าน ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตในครั้งนี้ด้วย…

ผลงานทางวิชาการครูเจตน์ตระการ บุญประสิทธิ์

บทคัดย่อ             การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมโดยใช้วิธีการสอนแบบร่วมมือแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI)  2) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนจากการเรียนด้วยชุดกิจกรรมโดยใช้วิธีการสอนแบบร่วมมือแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล…

ผลงานทางวิชาการคุณครูนันทพัทธ์ ป้องกัน

ผลงานทางวิชาการ คุณครูนันทพัทธ์  ป้องกัน  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ผลงานทางวิชาการ การพัฒนารูปแบบการสอนกระบวนการเผชิญสถานการณ์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหา เรื่อง…

ผลงานทางวิชาการครูมณีรัตน์ กล้ายุทธ

ผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของคุณครูมณีรัตน์  กล้ายุทธ  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองวารินชำราบ  …

คนเก่งนักว่ายน้ำระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เด็กหญิงประภาสิริ  แก้วกาญจน์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1  โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ตัวแทนชมรมว่ายน้ำจังหวัดอุบลราชธานี ได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนอีกครั้งหนึ่งในการเข้าร่วมแข่งขันว่ายน้ำ "ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"…

พิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือและเนตรนารี  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปกนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560  ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560  ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  โดยมีนางจิราพร  …

วันสุนทรภู่ 60

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาติ  ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่  ประจำปีการศึกษา 2560  ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560  ณ อาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  โดยนางจิราพร  ปรีชาพรประเสริฐ  ผู้อำนวยสถานศึกษา เป็นประธานในพิธี  …

ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันสุนทรภู่

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ โดยสายชั้นมัธยมศึกษา ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2560  ในวันพุธที่ 28  มิถุยายน 2560  โดยรณรงค์รอบตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ

ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี

โรงเรียเทศบาลวารินวิชาชาติ  โดยคุณครูทองสอน  อังคุระษี  คุณครูกิตติพจ  คำโกน และคุณครูเจตน์ตระการ  บุญประสิทธิ์ เป็นครูตัวแทนของโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  นำกองลูกเสือสามัญเข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี  …

เตรียมพร้อมงานวันสุนทรภู่

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จะจัดงานวันสุนทรภู่ในวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560  ในวันนี้ 27 มิถุนายน 2560 คณะครู-นักเรียน  นักการภารโรงต่างเตรียมความพร้อมจัดสถานที่เตรียมการแสดงงานวันสุนทรภู่อย่างเต็มที่…