Browsing Category

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนกลางของโรงเรียน

อบรม Stem online ม.ต้น

วันที่ 5-7 พฤษภาคม 261 คณะครูโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ประกอบด้วย 1.นางชลัยรัตน์  สองสี  2. นางสุวรรณี  พงษ์บุตร 3. นายโอภาส  สุรินโยธา 4. นางสาวณัฐฐิรา  บุญฒิไพโรจน์ 5.นายกิตติพจ  คำโกน 6.นางสาวธเกียรติกมล  ทองงอก  7. นางเกศแก้ว …

กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ขอแจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 ซึ่งจากเดิมแจ้งไว้เป็น 8 พฤษภาคม 2561  ขอให้ผู้ปกครองนำนักเรียนในปกครองของท่านมาเริ่มเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561…

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1  รอบที่สอง  ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1  รอบที่สอง  ประจำปีการศึกษา 2561

ผลงานทางวิชาการครูนวรัตน์ รณยุทธ

ชื่อผลงานทางวิชาการ 1.พัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 2.การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงในธรรมชาติ…

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 60

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ได้รับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียน  โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาให้การประเมิน  และมี ดร.สราวุธ  ทองปัน  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นำทีมคณะผู้บริหาร …

อบรมเชิงปฎิบัติการอิเล็กทรอนิกส์สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ฯ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับเทศบาลเมืองวารินชำราบ  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะนักเรียนครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (loT)  ระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์…

ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ SMEP

ตามที่โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ Science…

“คนเก่งวิชาชาติ”ชนะเลิศ 5 รายการ การแข่งขันว่ายน้ำชิงแชมป์จังหวัดจันทบุรี รุ่นอายุ 13…

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงประภาสิริ แก้วกาญจน์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชนะเลิศการแข่งขันว่ายน้ำ ชิงแชมป์จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2561 จำนวน 5 รายการ ได้แก่ 1. ฟรีสไตล์   50 เมตร 2. กบ           50…

รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ร่วมกับเทศบาลเมืองวารินชำราบ รณรงค์โครงการสวมหมวกนิรภัย 100% เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนแก่บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน ตามมาตรการ 1ร  2ส  3ข  และ 4ม ได้แก่ 1 ร  (ไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฏหมายกำหนด) 2 ส …