Browsing Category

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนกลางของโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติร่วมโครงการ “หมอชวนวิ่ง”

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ นำนักเรียน จำนวน 30 คน เข้าร่วมโครงการ “หมอชวนวิ่ง” ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งนำทีมโดย นางพรรณี  อิฐรัตน์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ พร้อมด้วยครูชำนาญ…

เด็กหญิงประภาสิริ แก้วกาญจน์ คว้าแชมป์ว่ายน้ำ 6 รายการ และชนะเลิศ วิ่งระยะ Fun Run 5 KM.

วันที่13 พฤศจิกายน  2561 ดร.สราวุธ  ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ มอบถ้วยและเหรียญรางวัลชนะเลิศให้แก่ เด็กหญิงประภาสิริ  แก้วกาญจน์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6  โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  …

ผลงานทางวิชาการครูชำนาญ ผดุงเกียรติโสภณ

 การส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา โดยใช้โปรแกรมฝึกกีฬาฟุตซอล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3…

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561

ด้วยโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  จะทำการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  ดังตารางสอบที่แจ้งต่อไปนี้  เพื่อเป็นการแจ้งให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการสอบปลายภาคเรียน เพื่อจะได้วางแผนการทำงานของผู้ปกครองได้ถูกต้อง…

ผลงานทางวิชาการครูมณีรัตน์ เมฆไธสง

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์สู่การสื่อสารแบบบูรณาการอย่างสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   รายละเอียด ดาวน์โหลด…

ผลงานทางวิชาการ รองฯ วิศัลย์ศยา พาพรหม

ผลงานทางวิชาการ นางสาววิศัลย์ศยา  พาพรหม  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ชื่อผลงาน  :   การประเมินโครงการส่งเสริมรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี…

คณะครูวิชาชาติอบรม G-Suite For Education

คณะครูโรงเรียนเทศวารินวิชาชาติ จำนวน 41 คน เข้ารับการอบรมการใช้งาน Google for Education  ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561 ตามโครงการพัฒนาผลิตสื่อไอที  โดยมีนายโอภาส  สุรินโยธา  เป็นเจ้าของโครงการ  และมี ดร.สราวุธ ทองปัน …

ป.4 ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง

คณะครู นักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ได้ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 กรมทหารราบที่ 6 มณฑลทหารบกที่ 22 …

เงิน 1 บาทสามารถเปิดบัญชีเงินออมใหม่กับธนาคารออมสิน

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติร่วมกับธนาคารออมสินสาขาวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี สามารถให้นักเรียนเปิดบัญชีเงินฝากใหม่ด้วยระบบออนไลน์ Youth  Saving  พร้อมเปิด My mo เพียง 1…