Browsing Category

ฝ่ายบริการ

ข้อมูลประชาสัมพันธ์ฝ่ายบริการ

ประชุมผู้ประกอบการอาหารโรงเรียน

โรงเรียเทศบาลวารินวิชาชาติ  โดยฝ่ายบริการ นำโดย รองฯ พรรณี  อิฐรัตน์ และคุณครูฝ่ายโภชนาการโรงเรียน ได้มีการประชุมวางนโยบายการจำหน่ายอาหารในโรงเรียนให้กับผู้ประกอบการแม่ค้าทุกคน…

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำพานบายศรีจากภูมิปัญญาท้องถิ่น

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำพานบายศรีจากภูมิปัญญาท้องถิ่น  ในโครงการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น  ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 7-11 เมษายน 2560  ณ บริเวณใต้ถุนอาคารเรียน 9 (อาคารเรียน ป.3) โดยมีนางจิราพร  …