Browsing Category

สายชั้นอนุบาล

ข้อมูลประชาสัมพันธ์สายชั้นอนุบาล

การแสดงผลงานของอนุบาลน้องหนู

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  โดยสายชั้นอนุบาล  ได้จัดกิจกรรมแสดงผลงานน้องหนูเป็นประจำทุกๆ ปี ตอนสิ้นปีการศึกษาของทุกๆ ปี โดยจัดแสดงผลงานทางด้านต่างๆ ของนักเรียนอนุบาลให้กับผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปได้รู้จักและประจักษ์กับผลงานทางด้านต่างๆ…