Browsing Category

ไม่มีหมวดหมู่

คนเก่งโครงงานเป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต4

โครงงานนักเรียนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ได้ผ่านเข้าไปเป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต4 จำนวน 3 โครงงาน ได้แก่  1.โครงงานคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครูผู้รับผิดชอบ  นายสันติชัย ฤทธาพรม นางเกศแก้ว ฤทธาพรม …

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี  เรื่องการดำเนินงานด้านอาหารกลางวันของสถานศึกษา…

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รอบที่2 ประจำปีการศึกษา 2561

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รอบที่สอง  ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการปฐมนิเทศและมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติได้รับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อชี้แจงนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน…

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1  รอบที่สอง  ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1  รอบที่สอง  ประจำปีการศึกษา 2561

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์  โดยมี ดร.สราวุธ  ทองปัน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะผู้บริหาร  ครู…