ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ม.1

ตามที่โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติได้ดำเนินการประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562  ระหว่างวันที่  4 – 20  กุมภาพันธ์  2562  บัดนี้การรับสมัครได้สิ้นสุดลงเรียบร้อยแล้ว …

ผลงานทางวิชาการครูสันติชัย ฤทธาพรม

ผลงานทางวิชาการครูสันติชัย  ฤทธาพรหม ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ การจัดการเรียนรู้รูปแบบที่เน้นสติ SATI Model เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 …

แผนผังห้องสอบศูนย์สอบโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ

ด้วยวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562  โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  เป็นศูนย์สอบ O-net ของโรงเรียนในระดับประถมศึกษาจำนวนหลายโรงเรียน  ทางโรงเรียนจึงขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแผนผังห้องสอบ เพื่อให้ผู้เข้าสอบได้ตรวจสอบก่อนล่วงหน้า …

ร่วมงานวันครู 62

คณะผู้บริหาร-ครู โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ร่วมงานวันครู 62 ณ หอประชุมศาลาประชาวาริน  ทุ่งคำน้ำแซบ  เทศบาลเมืองวารินชำราบ  และอีกแห่งคือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยมีคณะครูเข้าร่วมรับรางวัลครูดีเด่นสาขาต่างๆ  ดังนี้…

ร่วมงานวันเด็ก 62

คณะผู้บริหาร-ครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ร่วมงานวันเด็กประจำปี 2562 ณ บริเวณสนามทุ่งคำน้ำแซบ  โดยมี ดร.สราวุธ  ทองปัน  ผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะร่วมกิจกรรมต่างๆ ในงานวันเด็ก 12 มกราคม 2562…

สมัครประกวดร้องเพลงในงานวันเด็กแห่งชาติ2562

ด้วยเทศบาลเมืองวารินชำราบ  จะจัดประกวดร้องเพลงวันเด็กในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ขึ้นในวันที่ 12 มกราคม 2562  ณ สนามทุกคำน้ำแซบ  อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี จึงรับสมัครนักร้องเสียงดีที่ต้องการรับรางวัล  มี 2 ระดับ คือ…

ขอเชิญร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียน

กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561 กิจกรรมภาคเช้า ป.4-6 เวลา  08.30 น.           - ผู้ปกครองลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ปกครอง เวลา  09.00 น.           - แนะนำผู้บริหารสถานศึกษา…

ผลงานทางวิชาการครูชำนาญ ผดุงเกียรติโสภณ

 การส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา โดยใช้โปรแกรมฝึกกีฬาฟุตซอล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3…

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561

ด้วยโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  จะทำการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  ดังตารางสอบที่แจ้งต่อไปนี้  เพื่อเป็นการแจ้งให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการสอบปลายภาคเรียน เพื่อจะได้วางแผนการทำงานของผู้ปกครองได้ถูกต้อง…