ป.4 ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง

คณะครู นักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ได้ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 กรมทหารราบที่ 6 มณฑลทหารบกที่ 22 …

วิชาชาติร่วมมือกับโรงเรียนสาธิตแห่งจุฬาฯ

วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561  โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ได้จัดอบรมครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาภาษาไทย และ คณิตศาสตร์ ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการของโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติกับโรงเรียนสาธิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี…

อบรม Stem online ม.ต้น

วันที่ 5-7 พฤษภาคม 261 คณะครูโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ประกอบด้วย 1.นางชลัยรัตน์  สองสี  2. นางสุวรรณี  พงษ์บุตร 3. นายโอภาส  สุรินโยธา 4. นางสาวณัฐฐิรา  บุญฒิไพโรจน์ 5.นายกิตติพจ  คำโกน 6.นางสาวธเกียรติกมล  ทองงอก  7. นางเกศแก้ว …

กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ขอแจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 ซึ่งจากเดิมแจ้งไว้เป็น 8 พฤษภาคม 2561  ขอให้ผู้ปกครองนำนักเรียนในปกครองของท่านมาเริ่มเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561…

ผลงานทางวิชาการครูนวรัตน์ รณยุทธ

ชื่อผลงานทางวิชาการ 1.พัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 2.การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงในธรรมชาติ…

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 60

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ได้รับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียน  โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาให้การประเมิน  และมี ดร.สราวุธ  ทองปัน  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นำทีมคณะผู้บริหาร …

อบรมเชิงปฎิบัติการอิเล็กทรอนิกส์สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ฯ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับเทศบาลเมืองวารินชำราบ  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะนักเรียนครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (loT)  ระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์…

ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ SMEP

ตามที่โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ Science…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อห้องเรียนพิเศษ SMEP

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ SMEP สอบวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป