ผลงานทางวิชาการคุณครูปิยะพร เสถียรเสาวภาคร์

ชื่อผลงาน   การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่องการบวก ลบ  คูณ หาร ระคนโดยใช้เทคนิค K-W-D-L  สำหรับนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์ คำนำ บทคัดย่อเผยแพร่ ปกการบวก เล่มที่-1-การแก้โจทย์ปัญหาการบวก-2-22

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน 1/2562

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนได้ตรวจสอบและส่งบุตรหลานในความปกครองของท่านเข้าเรียนตามห้องเรียนต่างๆ ตามรายชื่อที่ทางโรงเรียนได้ประกาศ …

กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ด้วยโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองวารินชำราบ  กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562  จึงเรียนมายังผู้ปกครองนักเรียนแจ้งให้นักเรียนในความปกครองทราบเกี่ยวกับการเปิดภาค…

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนกุญชรศิรวิทย์

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  โดย ดร.สราวุธ  ทองปัน  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  รองผู้อำนวยสถานศึกษาคณะครูให้การตอนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนกุญชรศิรวิทย์  อ.ไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษที่มาศึกษาดูงานในโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ในวันที่  19…

ประเมินสถานศึกษาพอเพียง

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ได้รับการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 โดยมีนายกริชชัย  ศิลปรายะ  ประธานกรรมการประเมิน และมีนายธีรนนท์  ศรีชัย…