ผลงานทางวิชาการครูอรนิตย์ รณยุทธ

ชื่อผลงานทางวิชาการ 1.พัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 2.การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงในธรรมชาติ…

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 60

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ได้รับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียน  โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาให้การประเมิน  และมี ดร.สราวุธ  ทองปัน  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นำทีมคณะผู้บริหาร …

อบรมเชิงปฎิบัติการอิเล็กทรอนิกส์สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ฯ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับเทศบาลเมืองวารินชำราบ  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะนักเรียนครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (loT)  ระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์…

ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ SMEP

ตามที่โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ Science…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อห้องเรียนพิเศษ SMEP

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ SMEP สอบวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป

ผลงานทางวิชาการครูจันจิรา ตันติศิรินทร์

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คุณครูจันจิรา  ตันติศิรินทร์ ปัจจุบัน  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ งานวิจัย  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ร่วมกับผังมโนทัศน์ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่องเพศศึกษา…

ครูวิชาชาติทำความดีอีกแล้ว

คุณครูปรีชากร  นามแสงผา  ครูชำนาญการพิเศษ  สอนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ อ.วารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  ได้สร้างคุณงามความดี  เป็นตัวอย่างแก่ทุกๆ คน โดยการเก็บเงินได้แล้วนำคืนเจ้าของทรัพย์ …

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1

การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่ คลิกที่นี่

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนอนุบาล-ป.3

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล1-3 ในภาคเช้า และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในภาคบ่ายของวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์  โดยมี ดร.สราวุธ  ทองปัน …

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์  2561 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จะจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนดังตารางต่อไปนี้           เวลา 09:00 - 12:00 น.  ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1- อนุบาล 3           เวลา 13:00 - 15:00 น. …