สมัครประกวดร้องเพลงในงานวันเด็กแห่งชาติ2562

ด้วยเทศบาลเมืองวารินชำราบ  จะจัดประกวดร้องเพลงวันเด็กในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ขึ้นในวันที่ 12 มกราคม 2562  ณ สนามทุกคำน้ำแซบ  อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี จึงรับสมัครนักร้องเสียงดีที่ต้องการรับรางวัล  มี 2 ระดับ คือ…

ขอเชิญร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียน

กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561 กิจกรรมภาคเช้า ป.4-6 เวลา  08.30 น.           - ผู้ปกครองลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ปกครอง เวลา  09.00 น.           - แนะนำผู้บริหารสถานศึกษา…

ผลงานทางวิชาการครูชำนาญ ผดุงเกียรติโสภณ

 การส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา โดยใช้โปรแกรมฝึกกีฬาฟุตซอล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3…

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561

ด้วยโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  จะทำการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  ดังตารางสอบที่แจ้งต่อไปนี้  เพื่อเป็นการแจ้งให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการสอบปลายภาคเรียน เพื่อจะได้วางแผนการทำงานของผู้ปกครองได้ถูกต้อง…

ผลงานทางวิชาการครูมณีรัตน์ เมฆไธสง

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์สู่การสื่อสารแบบบูรณาการอย่างสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   รายละเอียด ดาวน์โหลด…

ผลงานทางวิชาการ รองฯ วิศัลย์ศยา พาพรหม

ผลงานทางวิชาการ นางสาววิศัลย์ศยา  พาพรหม  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ชื่อผลงาน  :   การประเมินโครงการส่งเสริมรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี…

คณะครูวิชาชาติอบรม G-Suite For Education

คณะครูโรงเรียนเทศวารินวิชาชาติ จำนวน 41 คน เข้ารับการอบรมการใช้งาน Google for Education  ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561 ตามโครงการพัฒนาผลิตสื่อไอที  โดยมีนายโอภาส  สุรินโยธา  เป็นเจ้าของโครงการ  และมี ดร.สราวุธ ทองปัน …

ป.4 ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง

คณะครู นักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ได้ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 กรมทหารราบที่ 6 มณฑลทหารบกที่ 22 …