การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อตกแต่งชั้นเรียน”

1

วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2562   โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ นำโดย ดร.สราวุธ  ทองปัน  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  จัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนสาธิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อตกแต่งชั้นเรียน” ให้กับคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ณ ห้องประชุม 2 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ซึ่งได้รับเกียรติจาก  รศ.พัชรี  วรจรัสรังสี  อาจารย์เบญญาภา วงศ์ประยูร อาจารย์คณพัฒน์ อรุณรัศมีโชติ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตสื่อต่าง ๆ ในห้องเรียน และการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาไทย