Monthly Archives

มิถุนายน 2019

ผลงานทางวิชาการคุณครูปิยะพร เสถียรเสาวภาคร์

ชื่อผลงาน   การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่องการบวก ลบ  คูณ หาร ระคนโดยใช้เทคนิค K-W-D-L  สำหรับนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์ คำนำ บทคัดย่อเผยแพร่ ปกการบวก เล่มที่-1-การแก้โจทย์ปัญหาการบวก-2-22