Monthly Archives

กุมภาพันธ์ 2019

ผลงานทางวิชาการครูสันติชัย ฤทธาพรม

ผลงานทางวิชาการครูสันติชัย  ฤทธาพรหม ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ การจัดการเรียนรู้รูปแบบที่เน้นสติ SATI Model เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 …