Monthly Archives

ตุลาคม 2018

ผลงานทางวิชาการครูชำนาญ ผดุงเกียรติโสภณ

 การส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา โดยใช้โปรแกรมฝึกกีฬาฟุตซอล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3…