Monthly Archives

สิงหาคม 2018

โครงการลดขยะสร้างสุขในโรงเรียน (Zero Waste : Happy workplace in school) ประจำปีงบประมาณ 2561

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561  ณ   ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ดร.สราวุธ  ทองปัน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ เป็นประธานในพิธี โดยมีคณะวิทยากรจากกองช่างสุขาภิบาล และ…

โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา2561

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จัดโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์  โดยมี ดร.สราวุธ  ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ…

ร่วม“รณรงค์รักษาความสะอาด” เทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี…

วันที่ 10 สิงหาคม 2561  โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ นำโดย ดร.สราวุธ  ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นายธนศักดิ์  ภูธา รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายบริหาร นางสาวสิรินพพา  คนมั่น รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ  นางพรรณี  อิฐรัตน์…

ผลงานทางวิชาการครูมณีรัตน์ เมฆไธสง

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์สู่การสื่อสารแบบบูรณาการอย่างสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   รายละเอียด ดาวน์โหลด…

ผลงานทางวิชาการ รองฯ วิศัลย์ศยา พาพรหม

ผลงานทางวิชาการ นางสาววิศัลย์ศยา  พาพรหม  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ชื่อผลงาน  :   การประเมินโครงการส่งเสริมรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี…