Monthly Archives

กรกฎาคม 2018

พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา…

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561  ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ดร.สราวุธ  ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว…

การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนกรกฎาคม ครั้งที่ 7/2561

การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ครั้งที่ 7/2561 วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.00น. ณ ห้องประชุม 1 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ

คณาจารย์จากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย…

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 คณาจารย์จากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม เข้านิเทศติดตามการสอนของครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่1 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ภาคต้น ครั้งที่ 1…

คณะครูวิชาชาติอบรม G-Suite For Education

คณะครูโรงเรียนเทศวารินวิชาชาติ จำนวน 41 คน เข้ารับการอบรมการใช้งาน Google for Education  ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561 ตามโครงการพัฒนาผลิตสื่อไอที  โดยมีนายโอภาส  สุรินโยธา  เป็นเจ้าของโครงการ  และมี ดร.สราวุธ ทองปัน …

โครงการค่ายรักสุขภาพ ปีการศึกษา2561

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จัดโครงการค่ายรักสุขภาพ ณ ห้องประชุม1 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ โดยมี ดร.สราวุธ  ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.…

ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูเครือข่ายการจัดการศึกษาปราสาท ๘ (โชคนาสาม)

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  นำโดย ดร.สราวุธ  ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษาทั้ง 4ฝ่าย หัวหน้าสายชั้น และคณะครู ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูเครือข่ายการจัดการศึกษาปราสาท ๘ (โชคนาสาม)…

การประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ”เชี่ยวชาญ”

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561  โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติทำการประเมินรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและข้าราชการครู รวมจำนวน 4 ราย ได้แก่ 1.นางสาววิศัลย์ศยา  พาพรหม ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  2.นายรัชตะวงศ์  คนมั่น ตำแหน่งครู 3.นายขันติ  เมฆไธสง…

วันสุนทรภู่”ครูกวีสี่แผ่นดิน”

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จัดโครงการวันสุนทรภู่ โดยมี ดร.สราวุธ  ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน…

ป.4 ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง

คณะครู นักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ได้ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 กรมทหารราบที่ 6 มณฑลทหารบกที่ 22 …

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จัดโครงการค่ายคณิตศาสตร์

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จัดโครงการค่ายคณิตศาสตร์ โดยมี ดร.สราวุธ  ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ…