Monthly Archives

มิถุนายน 2018

ประเมินข้าราชการครูเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติทำการประเมินข้าราชการครูจำนวน 2 ราย ได้แก่ นางสาวธเกียรติกมล  ทองงอก และนางสาวกิตติ์สินี  คูณสมบัติ เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ  โดยมีนายชาญชัย  ก้อนภูธร…

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านไอที(IT)

วันที่ 23 มิถุนายน 2561 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จัดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านไอที โดยมี ดร.สราวุธ  ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ รวมทั้งนางสาวสิรินพพา  คนมั่น รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ…

โครงการปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ดร.สราวุธ  ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ…

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี  เรื่องการดำเนินงานด้านอาหารกลางวันของสถานศึกษา…

เด็กหญิงภาวิณี คำงาม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 คะแนนสูงสุดวิชาภาษาไทยลำดับที่ 3 ระดับประเทศ

วันที่ 9 เมษายน 2561 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดพิธีมอบรางวัลดีเด่นด้านการจัดการศึกษา โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงแรมวิเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ …

พิธีวันไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญรับนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติจัดพิธีวันไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญรับนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ดร.สราวุธ  ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนทุกระดับชั้น …