Monthly Archives

มีนาคม 2018

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รอบที่2 ประจำปีการศึกษา 2561

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รอบที่สอง  ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 8.30 น. ณ หอประชุมประชาวาริน เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นอนุบาล "บัณฑิตน้อย" ประจำปีการศึกษา 2560 แก่นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 3 แห่ง…

โครงการปฐมนิเทศและมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติได้รับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อชี้แจงนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน…

การรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นอนุบาล1-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติได้รับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อชี้แจงนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงเรียน…

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1  รอบที่สอง  ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1  รอบที่สอง  ประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ดำเนินการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560…

กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปีการศึกษา2560

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติดำเนินการจัดกิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปีการศึกษา 2560 กำหนดให้มีพิธีเวียนเทียน เพื่อส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา  ณ วัดวารินทราราม และวัดป่าแสนสำราญ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

ผลงานทางวิชาการครูนวรัตน์ รณยุทธ

ชื่อผลงานทางวิชาการ 1.พัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 2.การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงในธรรมชาติ…