Monthly Archives

กุมภาพันธ์ 2018

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 60

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ได้รับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียน  โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาให้การประเมิน  และมี ดร.สราวุธ  ทองปัน  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นำทีมคณะผู้บริหาร …

อบรมเชิงปฎิบัติการอิเล็กทรอนิกส์สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ฯ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับเทศบาลเมืองวารินชำราบ  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะนักเรียนครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (loT)  ระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์…

การสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับชั้น ม.1 ประเภท ก และ ข

วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ทั้งประเภท ก และ ข  ซึ่งผู้ปกครองหรือนักเรียนสามารถ ติดตามประกาศผลการสอบคัดเลือกได้ที่…

ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ SMEP

ตามที่โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ Science…

รับวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV)

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติร่วมกับกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้บริการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชพีวีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งวัคซีนดังกล่าวช่วยป้องกันการติดเชื้อเอชพีวีสายพันธ์ุหลักๆ…

“คนเก่งวิชาชาติ”ชนะเลิศ 5 รายการ การแข่งขันว่ายน้ำชิงแชมป์จังหวัดจันทบุรี รุ่นอายุ 13…

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงประภาสิริ แก้วกาญจน์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชนะเลิศการแข่งขันว่ายน้ำ ชิงแชมป์จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2561 จำนวน 5 รายการ ได้แก่ 1. ฟรีสไตล์   50 เมตร 2. กบ           50…

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์  โดยมี ดร.สราวุธ  ทองปัน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะผู้บริหาร  ครู…

รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ร่วมกับเทศบาลเมืองวารินชำราบ รณรงค์โครงการสวมหมวกนิรภัย 100% เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนแก่บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน ตามมาตรการ 1ร  2ส  3ข  และ 4ม ได้แก่ 1 ร  (ไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฏหมายกำหนด) 2 ส …

กิจกรรมอำลานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จัดกิจกรรมอำลา ให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่มาฝึกประสบการณ์ในโรงเรียนเป็นระยะเวลา 3 เดือน ขอให้นำเอาประสบการณ์ที่มีค่าไปพัฒนาตนเอง เป็นพ่อพิมพ์ แม่พิมพ์…