Monthly Archives

สิงหาคม 2017

ผลงานทางวิชาการครูเจตน์ตระการ บุญประสิทธิ์

บทคัดย่อ             การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมโดยใช้วิธีการสอนแบบร่วมมือแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI)  2) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนจากการเรียนด้วยชุดกิจกรรมโดยใช้วิธีการสอนแบบร่วมมือแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล…

ผลงานทางวิชาการคุณครูนันทพัทธ์ ป้องกัน

ผลงานทางวิชาการ คุณครูนันทพัทธ์  ป้องกัน  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ผลงานทางวิชาการ การพัฒนารูปแบบการสอนกระบวนการเผชิญสถานการณ์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหา เรื่อง…

ผลงานทางวิชาการครูมณีรัตน์ กล้ายุทธ

ผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของคุณครูมณีรัตน์  กล้ายุทธ  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  …