โครงการอบรมเพื่อคัดเลือกดาวท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ ๑๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

100

โครงการอบรมเพื่อคัดเลือกดาวท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ ๑๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๕-๗ กันยายน ๒๕๖๑  ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี  ดร.สราวุธ  ทองปัน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ในนามคณะกรรมการกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ ๑๓ ติดภารกิจราชการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จึงมอบหมาย นางสาวสิรินพพา  คนมั่น รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายวิชาการ นำคณะครูและนักเรียนในสังกัด จำนวน ๖ คน เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการอบรมเพื่อคัดเลือกดาวท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ ๑๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๕-๗ กันยายน ๒๕๖๑ ณ  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มเป้าหมายนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (จำนวน ๖๙ คน) และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (จำนวน ๑๕๓ คน) รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒๒๒ คน จากทุกโรงเรียนในสังกัดสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน ๔ จังหวัด คือ จังหวัดยโสธร อำนาจเจริญ  ศรีสะเกษ และ อุบลราชธานี
ผลจากการเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
๑. เด็กหญิงภาวิณี  คำงาม       ผลการประเมินคุณภาพ   ระดับดีเยี่ยม
๒. เด็กหญิงสุธินันท์  วงศ์ลา     ผลการประเมินคุณภาพ   ระดับดีเยี่ยม
ครูผู้รับผิดชอบ  นางชลัยรัตน์  สองสี
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
๑. นางสาวปิยวดี โสมสุพรรณ ผลการประเมินคุณภาพ   ระดับดีเยี่ยม
๒. นางสาวเกศนภา รัตนโสภา ผลการประเมินคุณภาพ   ระดับดีเยี่ยม
ครูผู้รับผิดชอบ
นางสาวธเกียรติกมล ทองงอก
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์ ดังนี้
๑. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้มีความรู้ ทักษะ และเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๒. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ทำงานร่วมกันรู้จักการเสียสละและรักษาสิ่งแวดล้อม
๓. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการและมีความรักท้องถิ่นตระหนักต่อการเป็นพลโลก