โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านไอที(IT)

92

วันที่ 23 มิถุนายน 2561 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จัดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านไอที โดยมี ดร.สราวุธ  ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ รวมทั้งนางสาวสิรินพพา  คนมั่น รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ นางพรรณี  อิฐรัตน์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายบริการ นางพรรณี  จันทุมา หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางสุดาพร   สายธนู หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และครูผู้เป็นวิทยากรให้ความรู้ทางด้านไอทีคอมพิวเตอร์ได้แก่ นายโอภาส   สุรินโยธา  ดร.ธเกียรติกมล  ทองงอก  นายรัชตะวงศ์   คนมั่น  นายปรีชากร   นามแสงผา  และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การจัดโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนรู้จักการทำงานของอุปกรณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละชนิด เพื่อให้นักเรียนสามารถประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งโปรแกรมได้ และเพื่อให้นักเรียนนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 เป็นนักเรียนกลุ่มสนใจ จำนวน 30 คน