โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา2561

188

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จัดโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์  โดยมี ดร.สราวุธ  ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวจัดขึ้นตามแผนปฏิบัติงานประจำปีสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ให้นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในด้านวิทยาศาสตร์ 2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสนใจและความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ให้มีความเป็นเลิศ  การจัดกิจกรรมนั้นโรงเรียนได้ดำเนินการตลอดทั้งวัน โดยแบ่งเป็นภาคเช้าระหว่าง เวลา 09:00 – 12:00 น. เป็นการเปิดโครงการและมีการแสดงละครย้อนอดีตกลับไปเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง ที่ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลังจากที่พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาไว้ล่วงหน้า  การแสดงScience show ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และการประกวดชุดรีไซเคิลระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส่วนกิจกรรมภาคบ่ายระหว่างเวลา 13:00 – 15:30 น. เป็นการจัดกิจกรรมภายในชั้นเรียนของแต่ละระดับชั้นซึ่งนักเรียนมีความสนใจและให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมได้เป็นอย่างดี