โครงการลดขยะสร้างสุขในโรงเรียน (Zero Waste : Happy workplace in school) ประจำปีงบประมาณ 2561

112

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561  ณ   ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ดร.สราวุธ  ทองปัน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ เป็นประธานในพิธี โดยมีคณะวิทยากรจากกองช่างสุขาภิบาล และ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองวารินชำราบได้แก่  นางพฤกษา    ตั้งกิจวนิชกุล  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ นายนิติพันธ์    แสนสุข นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ กองช่างสุขาภิบาล ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ 1. เพื่อจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียนถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะ การแยกขยะและการนำขยะกลับไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี 2. เพื่อเสริมสร้างวินัยแก่นักเรียนในการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะในโรงเรียน 3. เพื่อเสริมสร้างเจตคติที่ดีและการมีส่วนร่วมและเกิดจิตสำนึกเกี่ยวกับการจัดการขยะในโรงเรียนอย่างยั่งยืน ตลอดจนน้อมนำพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตบนความพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มเป้าหมายได้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ คัดเลือกกลุ่มสภานักเรียน เข้าอบรมในระยะที่ 1 จำนวน 60 คน หน่วยงานผู้รับผิดชอบฝ่ายบริการโดย นางพรรณี   อิฐรัตน์  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา (ฝ่ายบริการ) ครูผู้รับผิดชอบ นางสาวธเกียรติกมล ทองงอก  นายกิตติพศ  คำโกณ   และนางสาวณัฐฐิรา  บุญฒิไพโรจน์ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์ ดังนี้ 1. นักเรียนที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดปริมาณขยะ การแยกขยะและการนำขยะกลับไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี 2. นักเรียนที่เข้ารับการอบรมรู้วิธีช่วยลดปริมาณขยะในโรงเรียนลงเฉลี่ย 5-10 กิโลกรัมต่อวัน  3. นักเรียนที่เข้ารับการอบรม มีความตระหนักต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีเจตคติที่ดีและการมีส่วนร่วมและเกิดจิตสำนึกเกี่ยวกับการจัดการขยะในโรงเรียนอย่างยั่งยืน ตลอดจนน้อมนำพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตบนความพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเจตคติที่ดีต่อต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะในโรงเรียนอย่างยั่งยืน ในระดับมากขึ้นไป