โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค มือ เท้า ปากในโรงเรียน ระดับชั้นอนุบาล ปีการศึกษา2561

97

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค มือ เท้า ปากในโรงเรียน โดยมี ดร.สราวุธ  ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าระวังรักษาป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในโรงเรียน เพื่อปลูกฝังการกินร้อนช้อนกลาง ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ รู้จักการล้างมือให้ถูกวิธีเพื่อป้องกันโรคมือ เท้า ปาก และรณรงค์ทำความสะอาดห้องเรียน โต๊ะ เก้าอี้ แก้วน้ำ และห้องน้ำ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเป็นนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3 จำนวน 321 คน และมีครูประจำชั้น ครูพี่เลี้ยง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จำนวน 21 ท่าน โครงการดังกล่าวได้รับความอนุเคราะห์จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ มาให้ความรู้แก่นักเรียน ซึ่งนักเรียนจะได้มีความรู้และการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อ