โครงการพลังงานสัญจร “เปิดโลกปิโตรเลียม” บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

155

ห้องเรียนออนไลน์ครูโอภาส อีกห้อง เชิญคลิกเยี่ยมชม

วันที่ 6 กันยายน 2561 บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) จัดโครงการพลังงานสัญจร เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานปิโตรเลียม ตั้งแต่การกำเนิดถึงการใช้ประโยชน์จากปิโตรเลียม พลังงานทดแทนและการใช้พลังงานอย่างรู้ค่าให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 120 คน โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้ดังนี้ นางสาวพัชรี  ฟองสมุทร  หัวหน้าทีมวิทยากรพลังงาน บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) นายภานุพงศ์  ใฝ่ฝัน นายจตุพล  เณรกูล นายอดิศักดิ์  ห้วยทราย  และนายภูวเดช  พยัคฆเดชาชัย ซึ่งกิจกรรมนี้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องราวของปิโตรเลียม และการนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้เรียนรู้พลังงานทดแทน การทดสอบพลังงานแสงอาทิตย์ ได้ลอกแบบสิ่งของเครื่องใช้ในอนาคตที่ลดการใช้พลังงาน

เยี่ยมชมเว็บไซต์ครูไอทีดอทคอม