โครงการปั้นแต่งสร้างสรรค์งานศิลปะน้องหนู อนุบาล 3

72

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จัดโครงการปั้นแต่งสร้างสรรค์งานศิลปะน้องหนู ณ อาคารอนุบาล ฯ  โดยมี ดร.สราวุธ  ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านศิลปะของนักเรียนปฐมวัย เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนระดับปฐมวัยสู่ระดับชั้นประถมศึกษา และเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนระดับปฐมวัยมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเป็นนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 จำนวน 113 คน ครูประจำฐานกิจกรรมจำนวน 16 ท่าน วิทยากรที่ให้ความรู้และจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้แก่ นางสาวธนกร   พยุงวงษ์ และนายอาทร  หวังชื่น โครงการดังกล่าวนักเรียนสนุกสนานและให้ความร่วมมือในการเข้าฐานกิจกรรมสามารถเรียนรู้ทักษะด้านศิลปะ การทำงานร่วมกันมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และกล้าแสดงออกได้เป็นอย่างดี