โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ป. 4-6และระดับชั้น ม.1-3 ประจำปีการศึกษา 2561

33

วันที่ 16 ธันวาคม 2561  โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติจัดโครงการประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี  ดร.สราวุธ  ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นประธานในพิธี การจัดประชุมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่มุ่งเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการด้านต่างๆ ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือและเห็นความสำคัญในการดูแลบุตรหลานร่วมกับทางโรงเรียน สำหรับข้อเสนอแนะต่าง ๆ โรงเรียนจะนำไปพัฒนาปรับปรุงสู่การปฏิบัติในลำดับต่อไป