โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น อ. 1-3และระดับชั้น ป.1-3 ประจำปีการศึกษา 2561

147

วันที่ 6 มกราคม 2562  โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติจัดโครงการประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2561  ในระดับชั้นอนุบาล 1-3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โดยมี  ดร.สราวุธ  ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นประธานในพิธี และได้ชี้แจงให้ผู้ปกครองรับทราบการดำเนินกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียน  ในการนี้โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือและเห็นความสำคัญในการดูแลบุตรหลานร่วมกับทางโรงเรียน สำหรับข้อเสนอแนะต่าง ๆ โรงเรียนจะนำไปพัฒนาปรับปรุงสู่การปฏิบัติในลำดับต่อไป