โครงการปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

113

 

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ดร.สราวุธ  ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และมีคณะผู้บริหารแต่ละฝ่ายให้ความรู้ด้านการเรียนการปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน และการปรับตัวในสังคมให้มีความสุข นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากพันตำรวจตรีณัฐฐ์ฐนนท์  สีฟ้า สารวัตรกองปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองวารินชำราบให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ ยาเสพติด การจราจรบนท้องถนน การใช้รถจักรยานยนต์ การถูกคุกคามละเมิดสิทธิเด็ก พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ดังนี้ ทุนเรียนดี 500 บาท ทุนกล้าแสดงออกการประกวดร้องเพลง ชนะเลิศ 500 บาท รองชนะเลิศ 200 บาท ชมเชย 100 บาท และทุนสำหรับนักเต้นทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม 100 บาท โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ 1.ให้นักเรียนปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียน 2.ให้นักเรียนปรับตัวในสังคมและสิ่งแวดล้อม 3.สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและนักเรียน  ซึ่งโครงการนี้ครูเกศแก้ว ฤทธาพรม เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ