โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา2561

123

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี  โดยมี ดร.สราวุธ  ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน เพื่อตระหนักและเห็นคุณค่าของการรักษาสภาพแวดล้อมและนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 193 คน ครูที่ให้การดูแลจำนวน 16 ท่าน วิทยากรที่ให้ความรู้ในครั้งนี้ได้แก่ นายอรรถพล  จันทศิลา  ตำแหน่งนักการศึกษาสวนสัตว์ 3 นายณัฐวุฒิ  อินทร์โสภา ตำแหน่งวิทยากรแผนงานนำนักเรียน ฯ และนางสาวสุพัตรา  โยธานันท์ ตำแหน่งวิทยากรแผนงานนำนักเรียน โครงการดังกล่าวนักเรียนให้ความสนใจสนุกสนานได้ความรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดี สามารถสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นตัวเองและยังสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้