โครงการค่ายรักสุขภาพ ปีการศึกษา2561

74

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จัดโครงการค่ายรักสุขภาพ ณ ห้องประชุม1 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ โดยมี ดร.สราวุธ  ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักและมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพอนามัย 2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายรักสุขภาพ ได้รับข่าวสารด้านสุขภาพ และ 3. เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกความเป็นผู้นำในด้านดูแลสุขภาพของตนเองและส่งเสริมสุขภาพผู้อื่น นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 จำนวน 100 คน ครูผู้รับผิดชอบโครงการนายชำนาญ  ผดุงเกียรติโสภณ สำหรับวิทยากรที่ให้ความรู้ในครั้งนี้มาจากโรงพยาบาลวารินชำราบ จำนวน 6 ท่าน ได้แก่ นางอุดมพร   ประชุมพันธ์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางสุพินดา อุพันทา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  นายอาทร  กันยาบัตร ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา  นางสาวยุพา  ศิลาชัย  ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ  นางสาวจันทร์ศิริ   ออกเวหา  ตำแหน่งแพทย์แผนไทย และนางสาวศุภารัตน์  ดาทวี ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา  โครงการนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะมีสุขภาพแข็งแรง มีความรู้และเกิดความตระหนักเห็นคุณค่าของการมีสุขภาพที่ดี ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ สามารถเรียนรู้ได้เต็มความสามารถและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข