อบรม Stem online ม.ต้น

85

วันที่ 5-7 พฤษภาคม 261 คณะครูโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ประกอบด้วย 1.นางชลัยรัตน์  สองสี  2. นางสุวรรณี  พงษ์บุตร 3. นายโอภาส  สุรินโยธา 4. นางสาวณัฐฐิรา  บุญฒิไพโรจน์ 5.นายกิตติพจ  คำโกน 6.นางสาวธเกียรติกมล  ทองงอก  7. นางเกศแก้ว  ฤทธาพรม 8. นายสันติชัย  ฤทธาพรม ได้เข้าร่วมอบรม Stem Education Online จาก สส.วท. ที่ศูนย์ อปท.15 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบลราชธานี  เป็นสถานที่ในการให้การรับการอบรม ซึ่งจะนำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในโรงเรียนของเราต่อไป