อบรมภาษา E สำหรับครู

0 333

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ได้จัดกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษสำหรับครู  ตามโครงการอบรมความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ ให้กับคณะครูสายชั้น ป.1-ป.3 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนการสอนห้องพิเศษ และห้องเรียนธรรมดา  ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2560  ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์  โดยมีนางจิราพร  ปรีชาพรประเสริฐ  ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด

Leave A Reply

Your email address will not be published.