วิชาชาติร่วมมือกับโรงเรียนสาธิตแห่งจุฬาฯ

103

วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561  โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ได้จัดอบรมครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาภาษาไทย และ คณิตศาสตร์ ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการของโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติกับโรงเรียนสาธิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ดร.สราวุธ ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ซึ่งมีวิทยากรจากโรงเรียนสาธิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรหลักให้และจะเป็นต้นแบบให้กับทางโรงเรียน และคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องได้ไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสาธิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝังตัวเรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อนำมาใช้กับโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติต่อไป โดยนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จะใช้หลักสูตรและหนังสือเรียนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 นี้เป็นต้นไป