วันสุนทรภู่”ครูกวีสี่แผ่นดิน”

165

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จัดโครงการวันสุนทรภู่ โดยมี ดร.สราวุธ  ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน 2.เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ 3.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาไทย 4.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถของตนเองด้วยความมั่นใจและเหมาะสม ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นมีดังนี้ ภาคเช้าการแสดงรำวงมาตรฐาน และการกล่าวสุนทรพจน์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส่วนภาคบ่ายนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าฐานกิจกรรม ซึ่งนักเรียนให้ความสนใจในการร่วมฐานกิจกรรมได้เป็นอย่างดี