ร่วมงานวันครู 62

21

คณะผู้บริหาร-ครู โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ร่วมงานวันครู 62 ณ หอประชุมศาลาประชาวาริน  ทุ่งคำน้ำแซบ  เทศบาลเมืองวารินชำราบ  และอีกแห่งคือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยมีคณะครูเข้าร่วมรับรางวัลครูดีเด่นสาขาต่างๆ  ดังนี้

คุณครูเนตรบังอร  ศรไชย  ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ

คุณครูอังคณา  ภูมิพายัพ  ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ

นางสุดาพร  สายธนู  ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ

นางวิภาดี  ธประวัติ  ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ

คุณครูมณีรัตน์  กล้ายุทธ  ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

คุณครูเบ็ญญาภา  เกตุกุ  คุณสอนภาษาจีน

คุณครูอารีรัตน์  โสกัณทัต  ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

คุณครูธีระนุช  บุญประชม  ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

คุณครูสุธิดา  ยิ่งเจริญพาสุข  ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ

คุณครูสุดารัตน์  ตั้งวงศ์ไชย  ตำแหน่งครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

คุณครูฤทธิไกร  ศุภดล ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

คุณครูนภาพร  ทองทับ  ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 

คุณครูประไพศรี  เศิกศิิริ  ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ

คุณครูนภาพิน  บุญจูง  ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

  

คุณครูเจตน์ตระการ  บุญประสิทธิ์  ตำแหน่งครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
คุณครูดวงพร  นามหิงษ์  ตำแหน่งครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ