ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

58

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี  เรื่องการดำเนินงานด้านอาหารกลางวันของสถานศึกษา เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการและถูกต้องตามหลักโภชนาการเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน ซึ่งคณะผู้มาศึกษาดูงานนำโดย นางสาวอุดม  โยธะพันธ์ ปลัดเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร นางศิริรัตน์  บุญล้อม หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นายนิพนธ์  ธัญภัทรานนท์  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านโพธิ์กลาง) นางวลัยจิตร์   เดชคำภู รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ พิบูลมังสาหาร และคณะครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จำนวน 25 คน