ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูเครือข่ายการจัดการศึกษาปราสาท ๘ (โชคนาสาม)

79

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  นำโดย ดร.สราวุธ  ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษาทั้ง 4ฝ่าย หัวหน้าสายชั้น และคณะครู ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูเครือข่ายการจัดการศึกษาปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ตำบลโชคนาสาม อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 93 คน ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ในเรื่องการดำเนินงานด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล และงานบริหารทั่วไป เพื่อนำไปปรับใช้ในการบริหารสถานศึกษาในเครือข่ายการจัดการศึกษาปราสาท ๘ (โชคนาสาม)  ซึ่งคณะผู้มาศึกษาดูงานนำโดยประธานเครือข่ายการจัดการศึกษาปราสาท ๘ (โชคนาสาม)  นายสง่า   พูลพรหม ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านมะเมียง นางอินทิรา  พอใจ  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโชคนาสาม นางลักษณวดี  กระจ่างจิต ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนมหาราช ๔ และ ว่าที่ร้อยตรีวัชรพล  บุตรศรี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเจ้าคุณ