พิธีไหว้ครู 60

0 479

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ได้จัดให้มีพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ ซึ่งมีคณะครู-นักเรียนทั้งหมดของโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโดยเริ่มจากสายชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น  ในพิธีมี นางจิราพร  ปรีชาพรประเสริฐ  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  เป็นประธานในพิธี

Leave A Reply

Your email address will not be published.