พิธีวันไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญรับนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

282

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติจัดพิธีวันไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญรับนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ดร.สราวุธ  ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนทุกระดับชั้น  กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณในการอบรมสั่งสอนและประสิทธิ์ประสาทวิทยาการความรู้ ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเปิดภาคเรียนใหม่ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมพิธีกว่า 1,900 คน