พิธีมอบใบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2560

315

วันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 8.30 น. ณ หอประชุมประชาวาริน เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร
แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นอนุบาล “บัณฑิตน้อย” ประจำปีการศึกษา 2560 แก่นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 3 แห่ง ได้แก่โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ,โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ และ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่น (มิตรภาพที่ 5) โดยได้รับเกียรติจากนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ มาเป็นประธานในการมอบ
ใบประกาศนียบัตร และให้โอวาทแก่นักเรียน