ผู้บริหารสถานศึกษาปัจจุบัน

ดร.สราวุธ  ทองปัน
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ

นายธนศักดิ์  ภูธา
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายบริหาร
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวสิรินพพา  คนมั่น
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายวิชาการ
วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ

นางพรรณี  อิฐรัตน์
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายบริการ
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางสาววิศัลย์ศยา  พาพรหม
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายปกครอง
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ