ผลงานทางวิชาการคุณครูนันทพัทธ์ ป้องกัน

0 258

ผลงานทางวิชาการ
คุณครูนันทพัทธ์  ป้องกัน  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

  1. ผลงานทางวิชาการ
    การพัฒนารูปแบบการสอนกระบวนการเผชิญสถานการณ์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหา เรื่อง บทบาทหน้าที่และการดำรงชีวิตของพลเมืองดีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Leave A Reply

Your email address will not be published.